Pagini

luni, 4 aprilie 2011

Model CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII

CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII
Încheiat astăzi ………….…..
la ……………………………..

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ............................. S.R.L., cu sediul social în loc...................., str..............................,nr..........,bloc........,scara.....,etaj.....,apartament......., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............, sub nr. J..../...../..... din data...../........./..........., cod fiscal nr............................, având contul nr. ..........................................., deschis la ..........................., reprezentată de ..............................................., cu funcţia de administrator, în calitate de prestator, pe de o parte, şi
1.2. S.C ........................... S.R.L., cu sediul social în ......................., str. ......................., nr. ......, bloc ......, scara ......., etaj ......., apartament ....., sector ......., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ....................., sub nr. J...../......../........ din ...../......./......., cod fiscal nr. ......................., având contul nr. .............................................., deschis la ..........................., reprezentată de ......................................., cu funcţia de ............................, în calitate de beneficiar, pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract de prestări de servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
  1. Obiectul contractului îl reprezintă:
 • .............................................................................................................................
 • .............................................................................................................................
 • .............................................................................................................................
 • Diverse alte tipuri de lucrari
  1. Prestatorul se mai obligă să efectueze şi ……………………………………………. .

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se încheie pe o durată de ........................, cu posibilitatea de prelungire la finalul contractului.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI

  1. Preţul prestaţiei se stabileste in functie de serviciul efectuat si consta in suma de ...............................
  2. Preţul se va plăti în numerar sau cu ordin de plată în contul prestatorului, in urma eliberarii de facturi in urma prestarii diferitelor servicii
  3. În cazul în care, anterior efectuării prestaţiei, vor interveni majorări de preţuri care afectează costul prestaţiei:
 1. prestatorul de servicii are dreptul să majoreze preţul contractului, în raport cu majorarea preţurilor, cu obligaţia ca prestatorul să notifice în termen de ……………………. beneficiarului hotărârea sa;
 2. beneficiarul, în termen de ………………………… de la data primirii notificării scrise a prestatorului are obligaţia să comunice acestuia dacă preţul majorat este acceptabil şi să solicite continuarea lucrării. Dacă beneficiarul nu răspunde la notificarea scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a preţului.
  1. În cazul în care majorarea de preţuri intervine în cursul executării contractului, iar beneficiarul nu acceptă majorarea, va notifica în scris refuzul prestatorului, acesta având dreptul la cota-parte din preţ echivalentă cu prestaţia executată şi la preţul convenit.

V. GARANŢII
5.1. Prestatorul de servicii garantează pentru ………………………………………...… în următoarele condiţii: ……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………. .
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
  1. Prestatorul de servicii se obligă:
 1. ..…………………………………………………………………………...…;
 2. ..…………………………………………………………………………...…;
 3. ..…………………………………………………………………………...…;
etc.
  1. Beneficiarul serviciilor se obligă:
 1. ..…………………………………………………………………………...…;
 2. ..…………………………………………………………………………...…;
 3. ..…………………………………………………………………………...…;
etc.

VII. CLAUZA PENALĂ
7.1. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau şi le îndeplineşte în mod necorespunzător, se obligă să plătească celeilalte părţi penalităţi daune – interese în valoare de …………………………………..., astfel: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...……... .

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
8.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
- nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ………, din prezentul contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
- îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
8.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.


IX. FORŢA MAJORĂ
  1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
  2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ....... (zi), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
9.3. Dacă în termen de ........ (zile) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

X. NOTIFICĂRI
  1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
  2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
  3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
  4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XI. LITIGII
11.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
11.2.În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
12.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
12.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, astăzi …………………, data semnării lui.

          PRESTATOR                                                                                            BENEFICIAR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu