Pagini

duminică, 3 aprilie 2011

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului SRL

1.Cererea de înregistrare (original);
2.Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
3.Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare (original);
4.Dovada verificării calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau dovada verificării privind
îndeplinirea condiţiei ca societatea cu răspundere limitată cu asociat unic să nu fie asociat unic în altă societate cu răspundere
limitată (original);
5.Actul constitutiv (original);
6.Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, înregistrat la administraţia
financiară în circumscripţia căreia se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
7.Certificatul emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social
nu a fost înregistrat un alt document ce atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau
gratuit;
8.Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în
care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă
înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;
9.Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de
Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
10.Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii);
11.Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se
afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
12.Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante
ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea
acestor calităţi (original);
13.Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
14.Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
15.Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au domiciliul/
reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal
în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau
ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii
fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar
public;
16.Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:
- persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani
(model 1 - original);
- persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar,
protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original).
17Dacă este cazul:
- actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice române (copie certificată) sau străine,
original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public);
- hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane juridice române (copie
certificată) sau străine (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un
notar public);
- mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică
română (copie certificată) sau străină (original şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie
legalizată de un notar public);
- certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi comerciale, emis de o
bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);
- avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
- împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească
formalităţile legale (original).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu