Pagini

sâmbătă, 2 aprilie 2011

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA ÎN REGISTRUL COMERŢULUI ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ

1.Dovada de Unicitate
2.Cerere tip +declaraţia pe propria răspundere model 1 sau 2 conf. Art.17 din L.359/2004- semnate de titular
3.Specimen de semnătură - formular tipizat - ORC , sau legalizare semnătură în faţa unui notar public
4.Actul de identitate – în copie certificată de către titular privind conformitatea cu originalul
5.Documente (în original sau copie legalizată) care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului
profesional / punctelor de lucru precum : extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile,
adeverinţa de la Primărie pentru sediile profesionale stabilite în mediul rural,contract de închiriere ,comodat
sau declaratie în cazul în care proprietarii sunt rude de gradul I cu titularul - cu precizare expresă pentru
sediu profesional ,certificat de moştenitor, contract de vînzare cumpărare,sau orice alt act juridic care
conferă dreptul de folosinţă, acordul coproprietarilor dacă este cazul, precum şi acordul asociaţiei de
proprietari şi vecinilor direct afectaţi - pentru imobilele colective .
6.Documentele care atestă pregătirea / experienţa profesională - în copie certificată de către titular
7.Dosar plic1.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu